Reklamační řád

společnosti Vitrum Liberec, s.r.o.

I.

Všeobecná ustanovení

1.Tento reklamační řád (dále též „Řád“) se vztahuje na veškeré dodávky ze strany společnosti Vitrum Liberec se sídlem Slezská 725/1, 460 01  Liberec 15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném       Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29805 (dále též „zhotovitel“ nebo „prodávající“) zákazníkům zhotovitele (dále též „objednatel“ nebo „kupující“), realizované v rámci podnikatelské    činnosti zhotovitele na základě smluvního vztahu založeného mezi zhotovitelem a objednatelem    smlouvou o dílo, kupní, příp. jinou smlouvou (dále též „smlouva“), jejímž předmětem je výroba a dodání zboží, výrobků a služeb (dále též „zboží“ či „předmět smlouvy“). Tento Řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Vitrum Liberec, s.r.o. (dále jen „VOP“)

2. Uplatňování práv a odpovědnosti za vady zboží a služeb realizovaných zhotovitelem, u nichž jsou v záruční době uplatňována objednatelem práva z odpovědnosti za vady, stejně jako povinnosti objednatele a zhotovitele po uplatnění nároků objednatele z odpovědnosti za vady, se řídí Smlouvou o dílo, tímto Řádem a VOP (podnikatele nebo zhotovitele). Ve věcech výslovně neupravených neupravených se práva a povinnosti řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tj. § 2099 a násl., resp. § 2615 a násl. občanského zákoníku).

3. Aktuální platné znění Řádu je zveřejněno na internetových stránkách společnosti zhotovitele (www.vitrumliberec.cz).

    Tištěná podoba aktuálního Řádu je k dispozici ve všech obchodních kancelářích zhotovitele uvedených níže.

II.

Vady

1. Předmět smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předání. Objednatel je povinen si předmět    smlouvy při předání a převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho množství, jakost a soulad s předmětem kupní smlouvy, či smlouvy o dílo. Nároky z odpovědnosti za případné zjevné vady (příp. vady množství), které zboží či dílo vykazuje při předání a převzetí, je objednatel povinen         uplatnit u zhotovitele ihned při předání a převzetí. Zhotovitel neodpovídá za vady zboží, které mohly být zjištěny objednatelem již při předání a převzetí, ale objednatel je včas neuplatnil.

3. Zhotovitel odpovídá za vady zboží, na něž se vztahuje záruka za jakost, a to po stanovenou záruční dobu (viz. čl. III Řádu). Záruční doba týkající se zboží počíná běžet předáním díla. Odmítne-li objednatel bezdůvodně předmět smlouvy převzít, záruční doba počíná běžet ode dne, kdy mu zhotovitel umožnil s předmětem smlouvy volně nakládat.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady zboží:

 a) jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit         nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval,

     b) způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na             nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit,

     c) způsobené nevhodným užíváním nebo manipulací, nedodržením návodu k obsluze, příp   zanedbáním doporučené pravidelné péče,

     d) při jakémkoliv neodborném zásahu do konstrukce výrobku, či díla (např. provrtáním průchodek kabeláže do konstrukce výrobku)

     e) způsobené poškozením předmětu smlouvy třetí osobou (např. při omítání, zednických pracích, či navazujících stavebních pracích),

     f) způsobené neodborně provedenou montáží v případě zboží zakoupeného u zhotovitele tam, kde montáž zboží zajišťuje objednatel sám, nebo prostřednictvím jiného subjektu.

III.

Délka záruční doby

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zboží v rozsahu záruční doby sjednané ve smlouvě.

     Záruční doba blíže specifikovaná v tomto Řádu je pouze orientační, tzn. liší-li se záruční doba uvedená ve smlouvě od doby uvedené v Řádu, je pro uplatnění reklamace rozhodující záruční doba uvedená ve smlouvě.

2. Zhotovitel poskytuje na zboží, které je předmětem smlouvy, záruku v následujícím rozsahu pouze za podmínky, že montáž zboží bude provedena zhotovitelem nebo jím autorizovanou montážní       firmou; v případě, že zhotovitel (popřípadě jím autorizovaná montážní firma) nebude provádět montáž zboží, poskytuje zhotovitel na zboží a jeho jednotlivé části jednotnou záruční dobu v délce       2 roky:

Předmět zárukyDélka záruky
Okna, DveřePlastové výrobky Brügman, VEKA, REHAU – okna, balkónové a vchodové dveře, posuvné dveřní systémy 5 let 
Dřevěná okna IV68, IV78, IV88, IV925 let 
kování vchodových dveří včetně zámkové vložky – mechanické, elektromechanické, elektronické přístupové systémy a jejich příslušenství  2 roky
Dveřní výplněokrasné dveřní výplně5 let 
Ostatní příslušenství (kliky, kukátka, apod…. )2 roky 
Parapetyvnitřní parapety2 roky 
venkovní parapety2 roky 
Stínící technikaInteriérová stínící technika (žaluzie, vertikální látkové žaluzie, rolety…), exteriérové žaluzie a rolety včetně elektropohonů a příslušenství k ovládání a řízení stínící techniky. 2 roky 
Ostatní výrobky a příslušenstvíOstatní dodávané výrobky a příslušenství, které není specifikováno ve výše uvedených bodech a to zejména: elektropohony a jejich příslušenství, sítě proti hmyzu apod.2 roky 
PráceMontážní práce prováděné zhotovitelem, popřípadě jím autorizovanou firmou2 roky 

3. Záruka ztrácí platnost v případě jakéhokoliv nedohodnutého zásahu objednatele do konstrukce        předmětu smlouvy.

IV.

Způsob uplatnění reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit u zhotovitele písemně (za písemnou formu se považuje i uplatnění vad

prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo přes on-line formulář na webových stránkách zhotovitele

www.vitrumliberec.cz), a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad na předmětu smlouvy ze strany objednatele.

Telefonická reklamace není považována za platně učiněnou.

1. Objednatel je při uplatnění reklamace povinen uvést zejména, nikoliv však výlučně:

     – číslo smlouvy, na základě, které reklamaci uplatňuje

     – adresu místa, kde se reklamované zboží nachází

     – adresu a telefonické spojení (popřípadě e-mail) objednatele, popřípadě na kontaktní osobu oprávněnou jednat za objednatele, a to spolu s přiložením písemné plné moci, která takovou osobu k jednání za objednatele zplnomocňuje

     – podrobný popis vad předmětu smlouvy včetně určení, jaké části předmětu smlouvy se vada týká,

       popřípadě jak se tato vada předmětu díla projevuje.

     Nebude-li oznámení o uplatnění reklamace ze strany objednatele splňovat některý z výše uvedených bodů, zhotovitel objednatele na nedostatky reklamace upozorní a vyzve jej k upřesnění s tím, že o dobu odstranění nedostatků reklamace ze strany objednatele se prodlužuje lhůta pro zahájení řešení ze strany zhotovitele.

2. Objednatel je povinen zabezpečit uchování předmětu smlouvy ve stavu ke dni zjištění vady či reklamace, a to až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem zhotovitele, jinak se vystavuje nebezpečí, že uplatněná práva z odpovědnosti za vady (z      reklamace) nebudou uspokojena. Objednatel je však povinen po zjištění existence vad na předmětu smlouvy provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod na předmětu smlouvy.

3. Místem pro uplatnění reklamace jsou:

    Slezská 725/1, 460 01  Liberec 15 (sídlo firmy)               tel. 608 711 596

    Rochlická 1135, 463 11  Liberec 30 (vzorkovna)                tel. 725 337 559    info@vitrumliberec.cz

V.

Průběh vyřízení reklamace

1. Do 5 pracovních dnů od převzetí řádně uplatněné reklamace předmětu smlouvy ze strany objednatele, tzn. reklamace uplatněné písemně obsahující náležitosti specifikované v čl. III Řádu, zhotovitelem, reklamační technik zhotovitele kontaktuje objednatele, a to ve formě elektronické          pošty, popřípadě telefonicky

2. Vyhodnotí-li reklamační technik zhotovitele reklamaci objednatele za neakceptovatelnou, a to i bez nutnosti prohlídky na místě samém, tuto skutečnost objednateli písemně (prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeně) sdělí ve lhůtě do 10 dnů od převzetí podkladů k reklamaci.  Bude-li to možné, sdělení bude obsahovat specifikaci důvodu o neoprávněnosti reklamace.

3. Ve skutkově složitých případech za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a následnému           zhodnocení reklamace je objednatel povinen umožnit zhotoviteli nebo jím pověřené osobě ve stanovený den, tj zpravidla v pracovní den ve standardní pracovní době od 7:00 hod do 16:00                hodin, přístup k místu, kde se předmět reklamace nachází, a vytvořit mu odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti reklamace. Nebude-li tato nezbytná prohlídka v uvedeném termínu umožněna, může dojít k posunutí termínu, kdy zhotovitel započne s případným odstraňováním              reklamované vady. V takovém případě se zhotovitel nedostává do prodlení s řešením reklamace, neboť překážka vyvstala na straně zhotovitele.

4. Předmětem reklamace může být pouze zboží, výrobek či dílo, na kterém se vyskytla vada.

5. Reklamovaná vada bude na místě samém řešena výlučně s objednatelem (popřípadě osobou            oprávněnou dle smlouvy o dílo za objednatele jednat, popř. osoba, která prokáže prostřednictvím              plné moci, že byla k jednání za objednatele objednatelem zplnomocněna). V případech, kdy nelze jednat s objednatelem, předloží tedy osoba přejímající odstranění reklamované vady plnou moc udělenou jí objednatelem. Reklamační technik zhotovitele na místě samém posoudí reklamaci, bude-li to možné, nedostatky předmětu smlouvy rovněž odstraní, popřípadě s objednatelem              domluví termín za účelem odstranění vad předmětu smlouvy.

6. V přiměřené lhůtě po provedení kontroly reklamované vady ze strany zhotovitele (příp. jím  pověřené osoby) oznámí zhotovitel objednateli, zda reklamovanou vadu uznává, či nikoli. Pokud reklamovanou vadu zhotovitel neuznává, uvede v oznámení důvody.

7. V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu uzná, dohodne si s objednatelem termín odstranění

     reklamované vady, které proběhne bez zbytečného prodlení v termínu, který umožňuje výrobní a

     organizační proces zhotovitele, tedy v pracovních dnech ve standardní pracovní době od 7:00 hod. do 16:00 hod. Mimo uvedené termíny je možné odstranit reklamovanou vadu pouze ve výjimečných případech, a to pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele. V případě, že uvedený termín objednateli nevyhovuje, je oprávněn ustanovit za sebe zástupce, se     kterým zhotovitel odstranění reklamované vady v místě předmětu smlouvy vyřídí. Prokáže-li se v záruční době, že je reklamace oprávněná a předmět reklamace vykazuje vady, které brání jeho řádnému užívání, je zhotovitel povinen odstranit vady díla podle své volby opravou (odstraněním) vad díla, dodáním nového díla, příp. poskytnutím slevy z ceny díla. Zhotovitel započne (bude-li to technicky možné) s odstraňováním řádně reklamované a uznané vady nejpozději do 30 dnů ode dne uznání vady ze strany zhotovitele, nebude-li s objednatelem dohodnuta doba jiná. Prodloužení lhůty při vyřízení reklamace je možné z objektivních důvodů. Objednatel bere na vědomí, že delší doba k odstranění reklamované a uznané vady je nezbytná mimo jiné pro odstranění reklamovaných vad některých nestandardních prvků, tj. zejména nikoli však výlučně některých druhů profilů (rámů i křídel), kování, některého příslušenství a rovněž pro kompletní výměnu celého reklamovaného prvku. O prodloužení lhůty z objektivních důvodů bude objednatel ze strany zhotovitele informován.

8. Zhotovitel si vyhrazuje právo odepřít přijetí nebo vyřídit řádně učiněnou reklamaci záruční vady, pokud objednatel neprokáže řádné zaplacení celé ceny předmětu smlouvy.

9. O reklamačním řízení sepíše zhotovitel s objednatelem reklamační protokol, podepsaný oběma stranami.

     Reklamační protokol bude obsahovat zejména, nikoliv však výlučně, následující údaje:

     – přesnou identifikaci objednatele a smlouvy

     – datum zjištění vady objednatelem a datum jejího uplatnění

     – popis vady, která je předmětem reklamace (uplatnění záruční vady) a jaký způsob vyřízení reklamace (záruční vady) objednatel požadoval;

     – potvrzení o datu ukončení a způsobu vyřízení reklamace (včetně potvrzení o provedení opravy a délce jejího trvání);

     – důvody vedoucí k zamítnutí (odmítnutí) reklamace

     – vyčíslení nákladů účtovaných objednateli dle aktuálního Ceníku servisních prací v případě, že se jedná o odstranění vady, na kterou nelze uplatnit záruku dle smlouvy.

10. Předloží-li objednatel řádně uzavřenou smlouvu a v průběhu reklamačního řízení bude zjištěno,       že nastala některá ze skutečností zakládajících oprávnění zhotovitele reklamaci v souladu se smlouvou odmítnout, může být reklamovaná (záruční) vada odstraněna pouze po výslovné dohodě s objednatelem a výhradně na jeho náklady. Za takovéto náklady se považují zejména,          nikoliv však výlučně:

      – náklady na dopravu do místa, kde se předmět smlouvy nachází

      – mzda reklamačního technika

      – provozní náklady

      – náklady na případné znalecké posudky a právní či jiná obdobná stanoviska

      – poštovné

      – správní a soudní poplatky

      – náklady na výměnu vadných výrobků za výrobky bezvadné.

11. Zhotovitel není povinen uspokojit objednatelem uplatněný nárok z titulu odpovědnosti za vady, pokud je zvolený nárok neúměrný povaze vady, nebo pokud není objednatelem zvolený nárok z titulu odpovědnosti za vady s ohledem na vadu objektivně realizovatelný. Z titulu odpovědnosti za vady nelze nárokovat náhradu škody ani žádné formy osobní újmy.

12. Nárok objednatele na poskytnutí slevy nemůže být proveden nezaplacením ceny díla (kupní ceny) nebo její části ze strany objednatele. Objednatel není oprávněn provádět ani jednostranný zápočet pohledávek a závazků.

VI.

Vady vyloučené z možnosti reklamace

Jako reklamace nemohou být uznány vady na zboží vzniklé:

a) mechanickým poškozením, nesprávným seřízením, údržbou a zatěžováním, neodborným zacházením či obsluhou, po okamžiku předání a převzetí předmětu smlouvy

b) montáží objednaného a dodaného zboží neautorizovanou firmou zhotovitele

c) používáním předmětu smlouvy v podmínkách, které mohou negativním způsobem ovlivnit vlastnosti dodaného zboží (např. vady projektu a materiálů použitých při stavbě, zvýšená vlhkost,      prašnost atd.).

d) neodborným provedením nekvalifikovaného zásahu ze strany objednatele (např. seřizování prováděné jiným způsobem než dle předepsaného způsobu – návodu k seřízení, který objednatel obdrží při převzetí předmětu smlouvy a další úkony realizované svépomocí, které zasahují především do konstrukčních částí dodaného předmětu smlouvy)

e) poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. záplavy, požáry, krupobití a    podobně). Seřízení kování po převzetí předmětu smlouvy není předmětem záruky, tzn. seřízení kování nelze reklamovat. Zhotovitel se zavazuje, že seřízení kování bude provádět, bude-li k tomu objednatelem vyzván, nejvíce však 1x po dobu 12-ti měsíců od převzetí předmětu smlouvy objednatelem na své náklady. Jakékoliv další servisní služby (včetně seřízení) po této lhůtě jsou zpoplatněny podle aktuálního Ceníku servisních prací zhotovitele

f) zásahem do konstrukce izolačního skla, kterým dojde k ovlivnění jeho parametrů – např. polepování izolačních skel foliemi apod.

VII.

Zvláštní podmínky reklamací

Posouzení oprávněnosti reklamační vady předmětu smlouvy vychází z následujících zásad:

A. PROFILY

a) estetické (optické), plošné a povrchové vady jsou posuzovány z přiměřené pohledové vzdálenosti, která činí u vnějších (exteriérových) ploch 5 m a vnitřních (interiérových) ploch 3 m. Hodnocení vnějších ploch se provádí při rozptýleném denním světle, vnitřní plochy je nutno posuzovat při           běžném difúzním (ne bodovém, nebo šikmém) osvětlení z přirozeného pozorovacího úhlu. Důležité           je při provádění vzhledového hodnocení vycházet z principu „nepředpojatého pozorovatele“, tedy bez upoutávání pohledu na konkrétní, předem definovaná, či označovaná místa. Umísťování navigačních, nebo jinak pohled upoutávajících značek je nepřípustné. Před praktickým prováděním hodnocení je nutné, nejprve odstranit stopy způsobené užíváním, např. otisky rukou, otisky těsnění, či stopy po čistících prostředcích apod. Hodnotitel musí mít na paměti, že předmětem optického hodnocení je stavební výrobek, nikoliv bytový doplněk,

b) průhyb bílých i barevných PVC profilů kolmo v rovině okna je běžný v rozmezí ± 2 mm na běžný  metr délky. Průhyb vzniká zejména u barevných profilů a je způsoben rozdílem teplot mezi vnitřním a vnějším klimatem. I při průhybu prvku musí být zachována funkčnost (těsnost a funkce zavírání).  Měření průhybu je prováděno při zavřeném stavu oken a dveří příměrnou latí o délce 1 m,

c) za vadu se nepovažuje znehodnocení profilů vzniklé v důsledku pozdně odstraněné ochranné fólie.

     Maximální doba pro odstranění fólie po předání a převzetí díla (i po dílčím předání a převzetí), nebo po převzetí objednaného zboží je 45 dnů,

d) za vadu nelze považovat stav, kdy budou bílá místa svarů nebo vad uvedených v bodě a) zabarvena krycí tužkou, nelze-li jejich krytí za světelných podmínek definovaných v odstavci a) rozeznat vůbec anebo jen s nepoměrnými obtížemi,

e) výrobní odchylky rozměrů prvků jsou přípustné, jestliže nepřekročí maximální dovolené hodnoty    dle následující tabulky (na běžný metr výrobku):

    – šířka a výška rámů ±.3,0 mm

    – tloušťka a šířka jednotlivých profilů použitých pro výrobu oken a dveří ±.1,0 mm

    – šířka a výška křídel ±.3,0 mm

    – rozdíl délek úhlopříček křídel a rámů pravoúhlých oken a dveří ±.3,0 mm

    – přesah křídla přes rám po celém obvodě křídla ±.2,0 mm

f) Za vadu nelze považovat odtržení „nezatáhnutých“ parotěsných a paropropustných fólií od okenní výplně, které bylo způsobeno povětrnostním vlivem. „Zatáhnutím“ folie se rozumí zaomítání čipřilepení stavebním lepidlem k ostění okna, provedené ze strany objednatele nejpozději do 14 dnů     od předání zakázky.

B. TĚSNĚNÍ

Za závadu těsnosti se nepovažuje „profukování“, ke kterému dochází u oken a dveří vybavených některým ze systému trvalé infiltrace (perforované těsnění, rekuperační klapka, mikroventilace, atd.). Tento jev je pouze dokladem správné funkčnosti tohoto systému.

C. SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

Za závadu izolačního skla se nepovažuje:

a) kondenzace vzdušné vlhkosti na vnějších plochách (rosení). Tvorba kondenzátu na tabuli izolačního skla směrem do místnosti je podmíněna hodnotou koeficientu prostupu tepla „U“ izolačního skla, relativní vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Je podporována omezenou         cirkulací vzduchu (slabým či žádným větráním, žaluziemi, záclonami a podobně) a zdroji vlhkosti         ve vnitřním prostředí. Při vysokých hodnotách vzdušné vlhkosti v místnosti se zvyšuje pravděpodobnost vzniku kondenzace na ploše okna směrem do místnosti, která není považována za vadu výrobku, nýbrž za nedodržení parametrů vnitřního prostředí předepsaných normou ČSN.  U izolačního skla s vysokou hodnotou tepelné izolace se může krátkodobě tvořit kondenzát      případně námraza na venkovní straně skla a to tehdy, když je vnější vlhkost vzduchu vysoká a teplota vzduchu je vyšší, než teplota povrchu tabule.

b) optické vady se posuzují proti matnému pozadí při osvětlení difuzním denním nebo odpovídajícím světlem. Sklo se posuzuje ze vzdálenosti 2 m v kolmém směru.

c) požadavky na vyšší standard dodávaných skel nad rámec norem musí být specifikovány před uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem písemnou formou s jasně definovanými      požadovanými parametry. Nadstandardní požadavky nad rámec technických norem, které nebyly předem dojednány, nemohou být akceptovány a nemohou být předmětem reklamace.

d) průhyb meziskelních rámečků vůči rovině v rozmezí ± 2 mm běžný metr délky; meziskelní příčky – klepání mřížek při manipulaci s okny, dveřmi nebo „drnčení“ např. při projíždění těžkých automobilů po blízké komunikaci není na závadu a vyplývá to z technologie výroby a použitých materiálů.

e) prasklina ve skle. Zatížení skla za použití síly – typicky úderem, nárazem pohyblivých částí prvku,pohyby konstrukce rámu či kontakty s konstrukcí popřípadě i jiným způsobem, může vést k lomu  skla. Lom (prasklina) skla vzniklá tímto druhem zatížení není zásadně záruční vadou.

f) prasknutí skla vlivem tepelného šoku. Tepelný šok může vzniknout náhlým přehřátím určité částečné plochy skla. Zhotovitel upozorňuje objednatele na skutečnost, že nalepení jakýchkoliv  materiálů na plochu skla (jakékoli polepy), umístění zdrojů tepla nebo chladu v těsné blízkosti skla      (např, rychlovarná konvice, klimatizace), umístění tmavých předmětů v těsné blízkosti skla nebo       jen částečné zastínění skla pomocí clonící techniky (žaluzie, těžké závěsy apod.) zvyšuje riziko tepelného šoku skla, neboť způsobí jeho místní přehřátí s pravděpodobností jeho prasknutí.

D. ŽALUZIE

Za závadu žaluzie se nepovažuje:

a) částečné nebo celkové opotřebení výrobku.

b) nedoklápění lamel (při posouzení se vychází z pravidla, že skrz staženou žaluzii nesmí být mezi      lamelami při kolmém pohledu vidět na rovinu skla)

c) mechanické poškození jednotlivých dílů tvořících žaluzii.

d) světelná netěsnost po stranách žaluzie mezi lamelami a zasklívací lištou, pokud nepřesahuje max. přípustnou toleranci 5 mm (měřena nejmenší vzdálenost lamela -zasklívací lišta).

e) šikmý chod v horizontální rovině. Maximální rozdíl výšek v místě pásky je dán hodnotou ±5 mm.

E. PARAPETY

Za závadu parapetu se nepovažuje:

a) mechanická poškození a optické vady (např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu), které nejsou zjevné při denním světle ze vzdálenosti 1,5 m a větší pod úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního prostoru. Všeobecně jsou povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 3 mm2 a jejichž počet nepřesáhne 2 ks na bm délky      přípustné, neboť jsou zpravidla prostým okem nerozpoznatelné.

b) za vadu nelze považovat stav, kdy budou místa vad uvedených v bodě zabarvena krycí tužkou, nelze-li jejich krytí za světelných podmínek definovaných v odstavci a) rozeznat vůbec anebo jen s nepoměrnými obtížemi.

c) je-li přesah venkovního parapetu přes líc vnější fasády nebo zdiva v toleranci 2-7 cm.

F. SÍTĚ PROTI HMYZU

Za závadu sítí proti hmyzu se nepovažuje:

a) běžná opotřebení výrobku (odření laku, deformace profilu rámu sítě, ztráta funkčnost upevňovacích kolíčků, nevhodnou manipulací a podobně) v případě, že nebyly reklamovány při předání díla.

b) vady způsobené použitím k jiným než stanoveným účelům.

c) vady způsobené mechanickým poškozením na základě nesprávné manipulace a instalace.

d) netěsnost sítě do velikosti spáry 1mm mezi rámem sítě a dosedací plochou prvku.

G. VENKOVNÍ ROLETY

Za závadu venkovní rolety se nepovažuje:

a) mechanické poškození jednotlivých dílů tvořících roletu.

b) její poškození vzniklé z důvodu manipulace s roletou, u níž došlo k přimrznutí koncové lamely nebo jednotlivých lamel rolety.

c) prohnutí roletového kastlíku z důvodu následně provedených stavebních prací. Jako reklamace nebude dále uznána jakákoliv nefunkčnost elektrického pohonu rolety, a to v případě, že přívod

     napětí k elektrickému pohonu rolety nebude uložen do „husího krku“ a bude pouze zaomítán.

H. PRÁCE

V rámci montážních a stavebních prací realizovaných v rámci smluvního vztahu se neuznávají následující vady nebo zásahy provedené ze strany objednatele nebo třetí osoby:

a) vady projevující se až v rámci jiných činností spojených s dokončováním stavby, její modernizací    nebo rekonstrukcí (např. dodatečně zjištěné nevhodné osazení prvků v návaznosti na následně        zákazníkem zajišťované zateplení, úpravy a opravy venkovních i vnitřních omítek a jakékoli jiné  úpravy exteriéru nebo interiéru stavby, apod.).

b) odstranění podkladových profilů, vyrovnávacích podložek a kotvících prvků.

c) odchylky při osazení menší než dovolené. Maximální dovolená odchylka je dána tolerancí bubliny mezi ryskami v bublinkové vodováze (jiné nástroje pro určení vodorovného nebo svislého směru se        pro tyto účely neuvažují). Vzhledem k tomuto požadavku je stanovena max. dovolená odchylka 2  mm/m v každém směru.

d) vlasové praskliny vzniklé ve štuku zednického začištění a praskliny v napojení rámu okna na  ostění, pokud nebyla při montáži okna použita začišťovací APU lišta. Další zásahy nerealizované  pracovníky zhotovitele, které v konečném důsledku ovlivní kvalitu stavebních a montážních prací.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Při posuzování ostatních vad, které nejsou blíže specifikovány v Řádu, se přihlíží k výrobním a montážním standardům.

Reklamace zaměření jsou posuzovány podle situace v místě montáže, rozměrů stavebních otvorů, smlouvy, zaměřovacího listu a cenové nabídky, montážních a jiných platných směrnic.

Ustanovení tohoto reklamačního řádu lze písemně měnit a doplňovat v souladu s platnou právní úpravou ve formě číslovaných dodatků k Řádu.

COPYRIGHT 2021 | Vitrum Liberec s.r.o. | www.e-podlahy.cz | Administrace